öÇêÐÊòÐ
ò©èÐê¨ÕêÐêëÐ
âçúÐ ãè¨éë
àáëè¨áèéê øÇæÐæëÐ
çÆêÐê÷¨² æùÐô¨
í÷¨ô¨áùÐ çùÐÊé÷
ÔìÐÌ÷² âçèÕóèêèõëÐ
ê¨ÕæÐÆ÷óÐ æéùæóÐ
òËêèá ò©èÐê¨ÕêÐêëÐ âçèÊêÐâêèúÐÌ
åèäÐ ëä¨êîä !

åèäª áèèÐ?

 • åèäª öäæÐÆ îêèäª÷¨á, öäæÐÆòÐ òè¨âáäª× çÌæ¨÷ æÕêÐÊæÐæéó ëé÷æÐæèëùÐ íçÐçïîá âòèùÐÙæ¨äªî÷äª. ¬Ê ò¨ùÕæÐÆòÐ ò§ÐæìëèææÐÔì ¬ÕæÐæùèëÐ. ò¨ùÕæÐÆ íÕôÕçÐçèæ ¬ÕæÐæùèëÐ. ò¨ùÕæÐÆæÐ îæèçêÐéê±ëÐ ãúªìèæÐæùèëÐ öäª÷èÙëÐ åèäª âòèùÐôÊ íêÐêéä±ëÐ ÍêèõêÐîêèÌ Ôï ãúªéëæÐ æÕêÐÊæÐæîó êô¨õ âçèáÐáùÐù.
 • öåÐêæÐ æèè¨áëÐ öçÐçï ¬ÕåÐêèÙëÐ íõò¨áù¨ùÐ, âçèÊ ôèÈÐæÐéæá¨ùÐ æúªïçÐçèæ ëä¨ê êèÐëëÐ êô¨õ îô× öåÐêæÐ æèù êèÐëîëè, òëá êèÐëîëè µÆêÐêçÐçìæÐÔìèÊ öäªçÊêèäª öäÊ Íéòîá øȨá, ãùæêÐê¨ùÐ ãóªó ëæÐæóª öùÐùèëÐ öäª ô¨ÕçÐçëÐîçèùÐêèäª åìæÐæ îôúªÌëÐ öäªçêùÐù.
 • öäÊ âçèÊôèÈÐô¨ùÐ åèäª í÷¨² âç÷Ð÷ ç¨÷Æ, çèèÐçÐçäõùÐù èêèèÐ ÍìÐò¨ öäª÷èùÐ ôù¨áçÐîçèáÐ Íêè¨êÐîê ôåÐê¨ÕæÐæ¨î÷äª. ¬ê¨ùÐ åèäª ëèäëÐ íôëèäëÐ çèèÐçÐçê¨ùÐéù.
 • åèäª öäª Í±óª ôéõ áèè¨ìËëÐ ØìÐÌæÐ îæìÐæ ëèìÐîìäª. öäæÐæèæ ¬õúªÌ åùÐù (µæÈÐ) ôèèÐêÐéêæóª âòèùÐÙëÐçï áèè¨ìËëÐ öê¨èÐçèèÐæÐæëèìÐîìäª.
 • "å© øÕ æäªäïáäª öçÐçïêÐ êë¨ÈÄæÐÆêÐ êéùôäèæ ¬ÕæÐæùèëÐ?" öäª× öäªéäæÐ ÔìæÐ îæìÐìèèÐæóª. "êë¨ÈÄæÐÆ öôÄæÐÆëÐ îáèæÐæ¨áéê ¬ùÐéùáçÐçè" öäªî÷äª. ¬ê÷ÐÆæÐ æèõúëÐ, øÕ êë¨Èäª, ¬äªâäèÕ êë¨Èäª ãáèÐåÐêôäèæ ¬ÕçÐçéêçÐ çèèÐêÐÊòÐ òæ¨êÐÊæÐ âæèúªïÕæÐæîô ëèìÐìèäª.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

çÆêÐê÷¨²

 • ¬õèëèáúêÐê¨ÙëÐ, çèõêÐê¨ÙëÐ Íæèá ô¨ëèäëÐ ¬ÕæÐæ¨÷Ê. ÍäèùÐ, íÊ ëåÐê¨õ òæÐê¨áèùÐ Øïá¨ÕæÐæ¨÷Ê. ͧÐæ¨ù ¬ùæÐæ¨áêÐê¨ùÐ Íæèá ô¨ëèäëÐ ç÷Ð÷¨á ô¨óæÐæëÐ ¬ÕæÐæ¨÷Ê. ¬Ê ¬áåÐê¨õ òæÐê¨áèùÐ ØÌæ¨÷Ê. åëæÐÆ öÊ îôúªÌëÐ? ëåÐê¨õ òæÐê¨áè? ¬áåÐê¨õ òæÐê¨áè?
 • í÷¨²æÐÆëÐ ÍõèáÐòÐò¨æÐÆëÐ îêéôæÐÆëÐ âçèÕêÐêë¨ùÐùèê æèè¨á§Ðæóª çÈæÐæêÐê¨äª îçõèîùè, ôÈæÐæêÐê¨äª îçõèîùè, âêáÐôêÐê¨äª îçõèîù ëêêÐê¨äª îçõèîù, òèê¨ ôÆçÐç¨äª îçõèîùè ë÷Ðâ÷êäª îçõèîù åìêÐêçÐçìæÐ ÔìèÊ.
 • æì²óª âòäªäÊ, ëæèäª âòèäªäÊ, è¨Ü¨ âòäªäÊ, íôêèõ µÕìèÐæóª âòèäªäÊ öäª× çèèÐæÐæ¨äª÷èîä øȨá, ê䪵êÐê¨ öäªä âòèùÐÙæ¨÷Ê öäª× çèèÐçÐçîê ¬ùÐéù.
 • ßì åëÐç¨æÐéææéóçÐ çÆêÐê÷¨áèëùÐ ç¨äªç÷Ð÷¨áêèîùîá ãéÈ çÐçèó¨ íïéëáèæ²ëÐ, îòèëÐîç÷¨ Íúªìèäèæ²ëÐ ¬ÕæÐÆëÐ å¨éù ôåÐêÊ.
 • ëè×êéùæÐ æúªÌ í¢ÐòèëùÐ, í÷¨²éìéëîáèÌëÐ ÍúªéëîáèÌëÐ å¨äª× öéê±ëÐ åäª÷èáÐ ÍõèòÐò¨ âòáÐÊ, æèùêÐê¨÷ÐÆëÐ íôò¨áêÐê¨÷ÐÆëÐ êæÐæ ôúªúëÐ êóªÓôä êóªó¨æÐ ÔìÐÌôä ÔìÐïêÐ ê¨ÕêÐêëÐ âòáÐá îôúªïáÊ çÆêÐê÷¨²éìá ëä¨êä¨äª ¬äª÷¨áéëáèê æìéëáèÆëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

àáëè¨áèéê

 • ëä¨ê êèÐëêÐéê íïçÐçéìáèæ éôêÐÊ, ëä¨ê òËêèáêÐê¨÷ÐÆ áèõèôÊ âêèúªìè÷Ð÷ îôúªÌëèäèùÐ Ëêù¨ùÐ âòáÐáîôúªïáÊ, çÆêÐê÷¨²çÐçï ëæÐæéó åìæÐæòÐ âòáÐôÊëÐ ò¨åÐê¨æÐæòÐ âòáÐôÊîë áèÆëÐ.
 • ëä¨êäª êäæÐÆóªóèæîô, êèäª ë÷Ð÷ôéäô¨ìêÐ ç¨÷ô¨á¨ùÐ êèÈÐåÐêôäª öäªæ¨÷ ãáèв êèÈв ãúèÐòÐò¨éáçÐ îçèæÐæ¨êÐ êäªäëÐç¨æÐéæ±ëÐ, àáëè¨áèéê±ëÐ âç÷ îôúªÌëÐ.
 • ò©èÐê¨ÕêÐêËëÐ, àáëè¨áèéê±ëÐ, òìÐìëÐ âæèúªÌ ôåÐÊ, ôèæÐÆ ôè§Ðæ¨ å¨é÷îô÷Ð÷çÐ âç÷Ð×ô¨ìùèëÐ öäª× å¨éäçÐçÊ øÕ åèÓëÐ Ëïáèê æèè¨áëÐ
 • ëä¨êäª ãùæ¨ùÐ êäª àáëè¨áèéêéá - êäªëèäêÐéê ãá¨ÕæÐÆòÐ òëëèææÐ âæèóªóîôúªÌëÐ.
 • ëèäËóªó Íá¨õëÐ îçÕìäª îçèõèìùèëÐ. ëèäë÷Ð÷ øÕôÄìäª îçèõèÌôÊ ò¨õëëèä æèè¨áëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

òËêèáòÐ ò©èÐê¨ÕêÐêëÐ

 • òèê¨ ô¨êÐê¨áèòîëè, ãáèв êèÈÐîô æ÷Ðç¨æÐæ¨äª÷ µêÐêæ§ÐæéóçÐ çïæÐææÐ ÔìèÊ öäª× âòèùÐù¨ô¨ì îôúªÌëÐ: ë©÷¨çÐ çïæÐæ ÍõëÐç¨êÐêèùÐ íô÷Ðé÷çÐ ç÷¨ËêùÐ âòáÐá îôúªÌëÐ.
 • åèëÐ íõò¨áùÐ Êé÷á¨ùÐ Ëäªîä÷¨ ëè÷Ð÷ëÐ âç÷Ð÷¨ÕæÐæ¨î÷èîë êô¨õ, òËêèáêÐ Êé÷á¨ùÐ ¬äªäËëÐ ç¨÷ÐîçèæÐæèä å¨éùá¨ùÐêèäª ¬ÕæÐæ¨äªî÷èëÐ. ¬åÐê å¨éù ëè÷îôúªÌëÐ.
 • øÕ òßæâëäª÷¨ÕåÐêèùÐ íòÐ òßæêÐê¨ùÐ ÖéÈæó¨ùÐùèëÙëÐ, ëäòÐòèìÐò¨éá ô¨÷Ð×çÐ ç¨éÈçÐçôèÐæóª ¬ùÐùèëÙëÐ âòáÐôÊêèäª òè¨áèä òßæòÐ ò©èÐê¨ÕêÐê îôéùáèÆëÐ.
 • ò©èÐê¨ÕêÐêëÐ öäªçÊ îêéôá÷Ð÷éê å©æÐæ¨ô¨ìÐÌêÐ îêéô±óªóéê ëìÐÌëÐ éôêÐÊæÐâæèóªÓêîù áèÆëÐ.
 • òËêèáêÐê¨ùÐ çèèÐçÐçäèÐ öäª×ëÐ ç¢ÐòëèÐ öäª×ëÐ ç¨è¨²æóª ¬ÕæÐæ îôúªïáÊ íôò¨áëÐêèäè? íê÷ÐÆæÐ æì²óª âçè×çÐçèó¨ öäª× Ô÷çÐçÌëèäèùÐ íæÐæì²éóçÐ ç¢ÐòëÄëÐ ÎêÐê¨õÄëÐ âêèÈùèëè?
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

í÷¨ô¨áùÐ

 • ¬áåÐê¨õëÐ Ôìèâêäª÷èùÐ ëä¨êÄæÐÆ í÷¨² ô¨ÕêÐê¨ ÔìèÊ öäªçÊêèäª âçèÕóèÆëÐ.
 • ¬äª× åèëÐ öôÐôó² ëè×çèÌ íéìåÐÊô¨ìÐîìèëÐ. åëÐ ôòê¨æ ÓëÐ ôèÈвëÐ ÖõèóëèæçÐ âçÕæ¨ô¨ìÐìä. íê÷ÐÆËäª æìÐéìô úªïêèäª. ¬äª× õá¨ùÐ, îëèìÐìèèÐ, Íæèá ô¨ëèäëÐ Ëêù¨á å ô©ä ôòê¨æóª, ê© ãúªìèæÐæ òæÐæ¨ËæÐæ¨æÐ æùÐéù ãõèáÐåÐîêèëÐ , ¬äª× øÕ âçèêÐêèéä íÇêÐê¨äèùÐ, Íá¨õæÐæúæÐæèä ë¨äªò èõ ô¨óæÐÆæóª öè¨æ¨äª÷ä. ôèÈÐæÐéæá¨ùÐ ¬ôÐôó² ëè÷Ð÷ëéìåÐ Êóªó åëÐ ëæÐæó¨äª µêÐê¨ëìÐÌëÐ 1,000 ÍúªÌæÓæÐÆ Ë䪵 ¬ÕåÐê Ê îçèùîô ¬ÕæÐæ¨÷îê!.
 • âæè¢Ðò æèùêÐê¨÷ÐÆËäª æì²éóçÐ ç÷Ð÷¨á æéêæéó íçÐçï îá, íêèôÊ æì²óª òæÐê¨á¨ùÐ åéìâç÷Ð÷Ê öäª× åëÐç¨æÐâæè úªïÕåÐêôèÐæóª Ôì, ¬çÐâçèÇÊ íçÐçïîá åëеôê÷ÐÆ âôìÐ æçÐçìÐÌæÐ âæèúªÌ, ê§ÐæÓæÐÆóªó í÷¨² ôóèÐòÐò¨á¨ùÐùèê êäª éëéá ëé÷êÐÊæÐ âæèúªÌ, ô¨¢Ð¢èäêÐê¨äª ßùëÐ íæÐæéêæéó âëáÐçÐç¨æÐæ Ëá÷Ðò¨ öÌêÐÊæÐ âæèúªÌ ò¨õëçÐçÌæ¨÷èèÐæóª.
 • òæÐæ¨ËæÐæ¨æÐ æùÐùèùÐ Ëêù¨ùÐ âåÕçÐéç ãúªìèæÐæ¨áôäª íåÐêæÐ æèùêÐÊ "öïòäª" íçе÷ëÐ çïçÐçïáèæ Ëäªîä÷Ð÷ëèæ¨ ¬çÐâçèÇÊ ë¨äªòèõêÐê¨ùÐ âåÕçÐéçæÐ æèúªæ¨î÷èëÐ; öäîô ëè÷Ð÷ëÐ ¬á÷ÐéæáèäÊ; íéêêÐ êÌæÐæ áèõèÙëÐ ËïáèÊ.
 • ëæÐæóª ç¨÷çеæÐÔì ¬ä¨ íÕéëáèæêÐêèäª îçèáÐ ô¨ÌëÐ. íÊ îçèùîô òè²ëÐ ¬ä¨æÐ Æé÷åÐÊ ô¨ÌëÐ. ëä¨êäª âôÆ àùçëèæ ¿× ÍúªÌ ôèÈ Ëï±ëÐ. áèÕëÐ òõèòè¨ öäª× ¬õúªÌ ç¨óªéóæÓæÐÆ îëùÐ âç÷ ëèìÐìèèÐæóª. Íúª, âçúª ã÷²æÐÆëÐ ç¨óªéóçÐ îç÷Ð×æÐÆëÐ òëÐçåÐêë¨ùÐùèëîù îçèáÐô¨ÌëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

æùÐô¨

 • öùÐùè ëæÐæÓæÐÆëÐ æùÐô¨ çõçеôÊ, åëÐ åèìÐïùÐ âçèÊ ãéìéëæÐ âæèóªéæéáçÐ çõçеôÊ îçèäª× íôÐôó² æïäëèä æè¨áëèáÐ ¬ÕæÐæ¨÷Ê.
 • æùÐô¨á÷¨²ëÐ àáëè¨áèéê öúªúËëÐ çÆêÐê÷¨²êÐ êäªéë±îë êèÈÐåÐÊ æ¨ìæÐÆëÐ ëæÐæéó ãáèÐêÐÊëÐ.
 • Íò¨è¨áèÐæóª, âç÷Ðî÷èèÐæóª, íê¨æèè¨æóª öùÐîùèÕëÐ ëèúô èÐæó¨äª øÇæÐæëÐ, æìÐÌçÐçèÌ, îåèÐéë, åèúáëÐ ¬éôæéó ôóèÐæÐæ Ëá÷Ðò¨ öÌêÐÊæÐ âæèóªó îôúªÌëÐ.
 • çïçе öê÷ÐÆ? í÷¨²æÐÆ, í÷¨² öê÷ÐÆ? ëä¨êäª ëä¨êêÐ êäªéëîáèÌ ôèÈÐåÐÊ ë÷Ð÷ ëä¨êÄæÐÆ ãêô¨áèáÐ - âêèùÐéù âæèÌæÐæèêôäèáÐ - åèúáëèáÐ ôèÈÐôê÷ÐÆ.
 • Ëêùèôêèæ, ëèúôèÐæóª Íò¨è¨áÕæÐÆæÐ æìÐÌçÐçìÐÌ åìæÐæ îôúªÌëÐ. íÌêÐÊ, øǧÐÆËé÷ çÈæ îôúªÌëÐ. íê÷ÐÆ íÌêÐêè÷ÐîçèùÐ êèäª çèìëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

êë¨ÈÐâëèȨ

 • øÕ åèìÐï÷Ð ç¨÷åÐê ëæÐæÓæÐÆ îôúªìçÐçÌëÐ ç÷Ð×æÓæÐÆóª êéùáèá ç÷Ð× âëèȨçÐç÷Ðî÷ áèÆëÐ. âëèȨçÐç÷Ð× ¬õèêôè¨ìêÐÊ îêòçÐç÷Ð× ¬õèâêäªçÊ å¨òÐòáëÐ. îêòëÐ öäªçÊ âëèȨéá íïçÐçéìáèææÐ îæèúªÌ ¬á§ÐÆôÊ. ÍêùèùÐ êë¨ÈèÐæÓæÐÆêÐ êèáÐ âëèȨçÐç÷Ð×çÐ âçÕæ îôúªÌëÐ öäªçÊ öäÊ ç¨õèèÐêÐêéä.
 • êë¨ÈÐåèìÐïùÐ ç¨÷åÐêôèÐæÓæÐÆ âëèȨçÐç÷Ð× íôò¨áëÐ! íôò¨áëÐ! öäª× âòèùÐÙæ¨î÷äª. ô§Ðæèó¨æÐÆ ô§ÐæâëèȨá¨ùÐ ç÷Ð×úªÌ; ëõèìÐïáÄæÐÆ ëõèìÐïá âëèȨá¨ùÐ ç÷Ð×úªÌ; ÍåÐê¨õÄæÐÆ ÍåÐê¨õ âëèȨá¨ùÐ ç÷Ð×úªÌ; ÍäèùÐ, êë¨ÈÄæÐÆêÐ êë¨È¨ùÐ ç÷Ð÷¨ùÐéù. êèáÐâëèȨá¨ùÐ ç÷Ð×òÐ âòÙêÐêèêôéõá¨ùÐ êë¨ÈèÐæóª Ëäªîä÷Ð÷ëéìáëèìÐìèèÐæóª.
 • åèäª êë¨È¨ä¨ìêÐê¨ùÐ í䪵 éôêÐê¨ÕæÐæ¨î÷äª öäª÷èùÐ íêäª ßùëÐ åèäª öê¨èÐçèèÐæÐÆëÐ åäªéëéá±ëÐ íÊ ëé÷ îåèÐåÐêèùÐ íêäèùÐ ¬Èçе Ö÷ÐçÌëÐ íóéô±ëÐ ãêÐîêò¨êÐîê åèäª êë¨È¨ä¨ìêÐÊ í䪵 âòÙêÐÊæ¨î÷äª.
 • ë÷Ðâ÷èÕ âëèȨ åëÊ åèìÐïùÐ µÆêÐêçÐçÌôéêçÐ çèèÐêÐÊ íêäèùÐ, åëæÐÆ Ö÷ÐçÌëÐ ¬ÈçÐéç í÷¨åÐÊ òæ¨æÐæËïáèëùÐêèäª öê¨èÐæÐæ¨î÷îä âáèȨáçÐ µê¨áÊ öäªî÷è, îô× åèìÐïäÊ öäªî÷è åèäª öê¨èÐæÐæô¨ùÐéù.
 • ëæÐæÓéìá ôèÈÐæÐéææÐÆçÐ çáäªçìæÐÔïáÊëÐ í÷¨éô±ëÐ ê¨÷éëéá±ëÐ éêè¨áêÐéê±ëÐ ãúªìèæÐææÐ ÔïáÊëÐ Íæ¨á ò¨÷åÐê æéùæéóâáùÐùèëÐ êë¨È¨ùÐ öÇê¨çÐ çõôòÐ âòáÐôêäª ßùëÐ, ëæÐæÓéìá í÷¨éô±ëÐ, êë¨ÈÐ âëèȨéá±ëÐ âòëÐéë âòáÐôîê êë¨ÈÐ ãúèÐòÐò¨áèÆëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

öÇêÐÊòÐ ò©èÐê¨ÕêÐêëÐ

 • öÇçÊ öúªçÊ ÍúªÌæÓæÐÆ ËåÐê¨á çê¨çеæó¨ÙëÐ öÇêÐÊæÐæó¨ÙëÐ ``¼'' öäªæ¨äª÷ öÇêÐêèäÊ ``¬'' öÇêÐéêîá îëîù àȨêÐê ôìÐìôïôêÐê¨ùÐ ¬ÕåÐÊ ôåÐê¨ÕæÐæ¨÷Ê.
 • ¬äªÄëÐ 400, 500 ÍúªÌæÓæÐÆ ËåÐê¨ä æùÐ öÇêÐÊæÐæóª íîåæëÐ, îô× ôïôêÐê¨ùÐ ¬ÕåÐÊ ôåÐê¨ÕæÐæ¨äª÷ä. íÊîçèùîô ¬çÐîçè ÊëÐ ò¨ù öÇêÐÊæÐæéó ëè÷Ð÷ îôúªïáÊëÐ ò¨ù öÇêÐÊæÐæéóæÐ Æé÷æÐæ îôúªïáÊëÐ, ò¨ù Æ÷¨æéó ëè÷Ð÷ îôúªïáÊëÐ íôò¨á ëÐ öäª×ëÐ, íÄÔù âëäª×ëÐçìÐìèùÐ íéêòÐ âòáÐáîôúªïáÊ ê èäª í÷¨²éìéë.
 • øÕ âëèȨîáè, øÕ ôïôîëè öôÐôó² çéÈáÊ - âêáÐô©æêÐ êäªéë âæèúªìÊ öäª× âòèùÐù¨æÐ âæèóªÓæ¨äªî÷èîëè íôÐôó²æÐÆ íôÐôó² íô÷Ðé÷òÐ ò©èÐê¨ÕêÐê îôúªïá íôò¨áë¨ÕæÐæ¨äª÷Ê öäªçÊ íêäª ãúªéëêÐ êêÐÊôëèÆëÐ.
 • öÇêÐÊæÐæéó ãÕôëÐ ëè÷Ð×ôÊ, Æ÷¨çеæóª Ö÷ÐçÌêÐÊôÊ µê¨á öÇêÐÊæÐæéó îòèÐçÐçÊ öäªçÊ îçèùîô ò¨ù öÇêÐÊæÐæéó íêèôÊ íôò¨áë¨ùÐùèê öÇêÐÊæÐæéóæÐ Æé÷æÐæ îôúªïáÊëÐ íôò¨áëèÆëÐ.
 • âëèȨá¨äª âçÕéë±ëÐ, öÇêÐÊæÐæó¨äª îëäªéë±ëÐ, íéô öó¨ê¨ùÐ âêè¨åÐÊ âæèóªóæÐ Ôïáêèæ²ëÐ, æ÷Ð×æÐâæèóªóæÐÔïáêèæ²ëÐ ¬ÕçÐçéêçÐ âçè×êÐîê øȨá îô÷¨ùÐéù.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

¬ùæÐæ¨áëÐ

 • öåÐê ¿éù öÌêÐÊæÐ âæèúªìèÙëÐ íêäª ëê¨çе, íåÐê ¿ù¨äª çáéä íóôèææÐ âæèúªìîê øȨá, íéê ÍæÐæ¨áôéäîáè, íê¨ùÐ ãóªó âêáÐô©æêÐ êäªéëéáîáè, ¬ùæÐæú ¬ùæÐæ¨á íó éôéáîáè, íéëçÐéçîáè, í÷еê êäªéëéáîáè íóôèææÐ âæèúªìÊ ÍæèÊ.
 • ¬ùæÐæ¨áëÐ öäªçÊ åèæè©æêÐéê µæêÐê îôúªÌëÐ. ëæÐæó¨ìëÐ ã áè¨á Æú§ÐæéóçÐ µÆêÐÊôêèæ ¬ÕæÐæ îôúªÌëÐ.
 • ¬ùæÐæ¨áëÐ öê÷Ðæèæ? ¬ùæÐæ¨áëÐ öçÐçï ¬ÕæÐæ îôúªÌëÐ? öçÐ çïçÐçìÐìéê ¬ùæÐæ¨áëÐ öäª× âòèùÐùùèëÐ? íéô öê÷Ðæèæ ¬ÕæÐæ îôúªÌëÐ? öäªçÊ ç÷Ð÷¨òÐ ò¨åÐê¨êÐêèùÐ, ëä¨êä¨äª ôèÈÐæÐéææÐÆ ãá¨èÐ ëìÐÌëÐ íùÐùèëùÐ ëä¨ê òËêèá ôóèÐòÐò¨æÐ ÆëÐ Ö÷Ð÷êèæ öäªçÊ öäª æÕêÐÊ.
 • åëÐ ëæÐæó¨ìëÐ å¨õëÐç¨á¨ÕæÐÆëÐ ëìéë, ëèäë÷Ð÷ êäªéë, ¬È¨å¨ éù, í÷¨ô÷Ð÷ êäªéë ¬éôæéóçÐ îçèæÐæ îôúªÌëÐ öäª÷ öúªúêÐê¨äªë©îê "¬ùæÐæ¨á ë×ëùèÐòÐò¨" ç÷Ð÷¨òÐ ò¨åÐê¨æÐæ îôúª ÌëÐ.
 • ëêëÐ, æì²óª òëÐçåÐêë÷Ð÷ - áèôÕëÐ âçèÊôèä ¬á÷Ðéæ ¢ èäêÐéêçÐ ç÷Ð÷¨á ¬ùæÐæ¨áëÐ, áèôÕëÐ ë×æÐæ Ëïáèê ô¨¢Ð¢èä êÐéêçÐ ç÷Ð÷¨á ¬ùæÐæ¨áëÐ Íæ¨áéôæóª ßùëÐêèäª øÕ âëèȨ±ëÐ íêäª ¬ùæÐæ¨á§ÐæÓëÐ îëäªéëáéìá Ëï±ëÐ öäªçÊ ëèêÐê¨õëùÐùèëùÐ, íéêæÐ éæáèÓëÐ ëæÐæóª ¢èä ËéìáôèÐæóèôèèÐæóª.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

ê¨ÕæÐÆ÷óª

 • ê¨ÕôóªÓôè¨äª Æ÷éó âëòÐàæ¨÷èèÐæîó øȨá æèè¨áêÐê¨ùÐ íîêèÌ, íê÷ÐÆ îåèÐô¨îõèêëèæ æ©éêéáçÐ îçè÷Ð×æ¨÷èèÐæóª.
 • í÷¨ô¨äèùÐ ãáÐåÐÊúèÐåÐÊ øçеæÐâæèóªóæÐÔïáä²ëÐ ¬á÷ÐéæîáèÌ ô¨¢Ð¢èäêÐÊæÐÆ øçÐç ¬éáåÐê¨ÕæÐææÐ Ôïáä²ëÐ Íä æÕêÐÊæÐæéóæÐ âæèúªÌ ¬á§ÐÆæ¨÷Ê ôóªÓôèÐ Æ÷óª.
 • æëÐçõèëèáúêÐê¨ùÐ 100 çèìÐÌëÐ, æåÐêµõèúëÐ íùÐùÊ âçè¨á µõèúêÐê¨ùÐ 200 çèìÐÌëÐ çïçÐçéêæÐ æèìÐïÙëÐ ê¨ÕæÐÆ÷ó¨ùÐ 10 çèìÐÌçÐ çïçÐçÊ öôÐôóîôè í÷¨´ìÐì ôùÐùÊ.
 • Æ÷óª âô×ëÐ øÇæÐæêÐéê±ëÐ, ôèÈÐæÐéææÐÆ îôúªïá íÄçô·èÐôëèä ç¨õêÐê¨áìÐò ôȨéá±ëÐ âæèúªìêèÆëÐ.
 • Æ÷óª øÕ í÷¨²æÐ æó¢Ðò¨áëÐ. çÆêÐê÷¨² ëú¨æóèùÐ îæèæÐæçÐçìÐì ¿ùÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

æéùæóª

 • "êë¨ÈÐåèìÐïùÐ êë¨ÈÐçÐ çèìÐÌæÐæóª çèìçÐçì îôúªÌëÐ" êë¨È¨ùÐ ¬éò ¬ÕæÐæ îôúªÌëÐ" öäª× Ô×çôèÐæéó éåáèúªïâòáÐÊ, íôÐôè× Ô×ôÊëÐ îæèÕôÊëÐ ËìÐìèóªêäëÐ öäª× îëéìæóª ë©îê÷¨çÐ îçò¨ìêÐ Êú¨²âæèúªì ÔìÐìêÐê¨äÕæÐÆëÐ ¬êÐêë¨ÈÐåèÌ ¬ì§ÐâæèÌêÐÊæÐ âæèúªïÕæÐæ¨÷Ê.
 • åùÐù êë¨È¨ùÐ - ¬á÷Ðéæ öȨùÐæéó±ëÐ, êë¨Èè¨äª ô©õêÐéê±ëÐ,íäªéç±ëÐ, ëèäë¨æÐæ òëêÐÊô ôèÈÐô¨éä±ëÐ, ôõùè÷Ð÷¨éä±ëÐ, îåèÐéëéá±ëÐ, å©ê¨ âå÷¨æéó±ëÐ, êë¨ÈÐåèìÐÌçÐ ç÷Ðé÷±ëÐ, âëèȨá¨äª ÍèÐôêÐéê±ëÐ, ø÷Ð×éëéá±ëÐ, æìÐÌçÐçèìÐéì±ëÐ öÌêÐÊæÐæèìÐÌëÐ çèìÐÌæÐæéóîá çèÌëè× âòáÐêùÐ îôúªÌëÐ.
 • åèìæ§Ðæó¨îù ¬õúªÌ ô¨êËúªÌ. øäª× çèìÐìèæ åìêÐê¨æÐ æèúªç¨çÐçÊ; ë÷Ðâ÷èäª× ôòä ¥çëèáÐ åìêÐê¨æÐ æèúªçÊ. ôòä ¥çëèáÐæÐ æèúªç¨çÐçéôæéóîá ëæÐæóª ô¨Õëеæ¨÷èèÐæóª.
 • êë¨ÈèÐæó¨äª êäªëèäêÐéê ôóèÐçÐçê÷ÐÆëÐ, êë¨ÈèÐæÓæÐÆ í÷¨´ìÐÌôê÷ÐÆëÐ, êë¨ÈèÐæóª ëä¨êêÐ êäªéë íéìôê÷ÐÆëÐ çáäªçìèê ¬áîùè, ¬éòîáè åïçÐîçè öê÷Ðæèæ îôúªÌëÐ? íÊ öäªä âëèȨá¨ùÐ ¬ÕåÐêèùÐêèäª öäªä?
 • öçÐçïçÐçìÐì æéù±ëÐ, øÇæÐææÐ Æé÷²æÐÆëÐ ßìåëÐç¨æÐéææÐÆëÐ ò¨÷¨ÊëÐ çáäªçìæÐÔìèêêèáÐ ¬ÕæÐæ îôúªÌëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

ÔìÐÌ÷²

 • ÔìÐÌ÷² ôèÈÐæÐéæ ç¨÷ÕæÐÆ åèëÐ öôÐôè× òæèáëÐ âòáÐôÊ, öôÐôè× ãêô¨ âòáÐôÊ öäªçéê ¬ùìÐò¨áëèææÐ âæèúªìîêáèæëÐ.
 • åëÊ ãìù¨ùÐ çéÈá êä¨éëêÐ êêÐÊô ¬õêÐéêêÐéê öÌêÐÊô¨ìÐÌæÐ ÔìÐÌ÷²êÐ êäªéë öäªæ¨÷ ¬õêÐêêÐéêçÐ çèáÐòÐò îôúªÌëÐ.
 • ëä¨êäª çÆêÐê÷¨²óªó æèõúêÐêèùÐêèäª êäª òËêèáæÐ ÔìÐÌ ôèÈÐæÐéææÐâæäª× çù ê¨ìÐì§Ðæéó ôÆêÐÊæÐ âæèúªïÕæÐæ¨÷èäª. íêÐê¨ìÐì§Ðæéó å¨é÷îô÷Ð÷êÐ êä¨ ëä¨êäèùÐ ËïáèÊ. íê÷ÐÆ ë÷Ð÷ôèÐ ãêô¨ ¬ÕåÐîê ê©õ îôúªïá¨ÕæÐæ¨÷Ê.
 • ÔìÐÌ÷² öäªæ¨÷ âæèóªéæ òè¨áèä ãáè¨á Ëé÷á¨ùÐ åëÐåèìÐïùÐ Ö÷ÐçìÐÌô¨ÌëèäèùÐ ëæÐæóª òßæîë ò¢Ðòùë÷Ð×, åèéóæÐÆ öäªä âòáÐôâêäª÷ ÖæÐæë¨äª÷¨, ê¨ÕçÐꨱìäª å¨ëÐëê¨áèæ-Æ­æùëèæ ôèÈ ôȨ Ö÷ÐçìÐÌô¨ÌëÐ.
 • åèëÐ âòùôȨçÐçê¨ùÐ ôéæêéæá÷Ð÷ Ëé÷á¨ùÐ ô©úª âòù² âò áÐÊ ôÕæ¨äªî÷èëÐ. ÔìÐÌ÷² Ëé÷á¨ùÐ åëÊ ôèÈÐæÐéæéá åìêÐê¨äèùÐ, ¬äªé÷á åëÊ âòùô¨ùÐ öìÐïùÐ øÕ çèæëÐ êèäª âòù² Ö÷ÐçÌëÐ. çèæÐæ¨ ¬äªÄëÐ ÖÇ îçÕæÐÆ ãêôæÐ Ôïáêèá¨ÕæÐÆëÐ. åëÐ åèìÐÌ å¨éùéëæéó ëè÷Ð÷¨áéëæÐæèô¨ìÐìèùÐ åëÐ ôèÈв ô¨éõô¨ùÐ íîêèæê¨áèæ¨ô¨ÌâëäªçÊ å¨òÐòáëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

âçèÕóèêèõëÐ

 • æì²ÓæÐÆæÐÆ åäª÷¨ âòÙêÐÊëÐ Ëé÷á¨ÙëÐ ¬äªÄëÐ îëäªîëÙëÐ âòùÐôëÐ âçÕæ îôúªÌëÐ öäªçê÷Ðæèæ ô¨úªúçÐçëÐ îçèìÐÌ, ù¢ÐòëÐ âòÙêÐÊëÐ Ëé÷á¨ÙëÐ âòùÐôêÐéêçÐ çèÈèæÐÆæ¨÷èèÐæóª. ¬êäª çáäèæîô, ¬åÐê åèìÐïäª Íúªâìèäª×æÐÆçÐ çù îæèï ¥çèáÐ çèÈèôéêçÐ çèèÐæÐæùèëÐ.
 • ëæÐæóæÐÆóªó òËêèáæÐ âæèÌéë ê©õîôúªïáÊ öôÐôó² íôò¨áîëè íÊ îçèùîô, ëæÐæÓæÐÆóªó âçèÕóèêèõæÐ âæèÌéë±ëÐ ê©õîôúªïáÊ íôò¨áëèÆëÐ.
 • åèäª øÕ å¨ë¨ìëÐ íõòäèáÐ ¬ÕåÐêèÙëÐ ËêùÐ ËêùÐ ê¨ÕëúëÐ Ëêù¨á çùôéææó¨ÙëÐ Ö÷ÐçÌëÐ âçèÕóª ô¨õáêÐéêêÐ êÌæÐæêÐ ­æÐÆêÐ êúªìéä å¨çåÐêéä±ìäª òìÐìëÐ âòáÐîôäª. âçèÕóª åìÐìëÐ êèäª ¬äª× ¬åÐê¨áèéôçÐ ç¨ïêÐê âçÕëÐ ç¨ú¨ öäª× âòèùÐÙîôäª.
 • âòùÐôëÐ öäªçÊ ãùæ¨äª âçèÊòÐâòèêÐÊ, íêèôÊ ëæÐæóª íéäôÕëÐ íÄçô¨æÐæ ãè¨éë±óªó âòèåÐêëèä âòèêÐêèÆëÐ. íéê áèèÐ ãúªìèæÐæ¨á¨ÕåÐêèÙëÐ ãùæêÐê¨ùÐ ãóªóôéõ, öôÕæÐÆëÐ íÊ âçèÊòÐâòèêÐêèÆëÐ. íÄçô¨æÐÆëÐ ãè¨éëîçèù íéê íȨáèëùÐ çèÊæèæÐæ²ëÐ ãè¨éë ãúªÌ.
 • åèÓæÐÆ åèóª ëæÐæó¨ìëÐ øÇæÐæëÐ, åèúáëÐ, îáèæÐæ¨áçÐ âçè×çе Íæ¨á êäªéëæóª ¬ùÐùèê îçèæÐÆ ãòÐò å¨éùáéì±ëÐ ôéæá¨ùÐ ëä¨ê òËêèáëÐ âòäª× âæèúªïÕæÐæ¨÷Ê. âòèêÐÊè¨éë ¬ùÐùèëùÐ êÌçÐçîê ¬ê÷ÐÆçÐ çè¨æèõëèÆëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

øÇæÐæëÐ

 • âçèÊôèÈÐô¨äª âçáõèùÐ øÇæÐææÐ îæèìèæ, ù¢Ðòæõèæ, ê¨ÕìèÐæóèæ åìçÐçôèÐæéó øÕåèÓëÐ ô¨ìÐÌéôæÐææÐ ÔìèÊ.
 • øÕ åèÌ àç¨ìÐòêÐÊìäª ôèÈîôúªÌëèäèùÐ íåÐåèìÐÌ ëæÐæóª øÇæÐæËóªóôèÐæóèæ ¬ÕêÐêùÐ íôò¨áëÐ.
 • ëä¨êä¨ìëÐ àùçêÐê¨ùÐ øÇæÐæêÐéêçÐ µÆêÐê îôúªÌëèäèùÐ, ëèúôçÐ çÕôêÐê¨ùÐêèäª Ëï±ëÐ.
 • ç¨÷ÕæÐÆ öåÐêô¨êêÐ âêèùÐéù±ëÐ êõèê ôèÈÐîô øÇæÐæëÐ. ¬Ê öùÐùèô¨ê îçê å¨éù±ëÐ øȨêÐê å¨éùá¨ùÐêèäª ôóõ Ëï±ëÐ. øÇæÐæ íïçÐçéìîá ¬äªç ôèÈв.
 • øÇæÐæëÐ öäªçÊ êäæÐÆëÐ íåÐå¨áÄæÐÆëÐ ÊäªçëÐ êõèëùÐ åìåÐÊ âæèóªÓôêèÆëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

âçúª ãè¨éë

 • ëä¨êäª âçúªæéóêÐ êäæÐÆè¨á øÕ âòèêÐêèææÐ æÕÊæ¨÷èîäâáèȨá êäªéäçÐ îçèäª÷ ãúèÐòÐò¨æÐÆëÐ íÕæéê±óªó ØèÐ ãá¨èÐ öäª× ëê¨çÐçê¨ùÐéù.
 • âçúªëæÐæéó ¬äª× Íúªæóª åìêÐÊëÐ ëèê¨è¨áèäÊ îëùÐòèê¨æÐæèõäª æ©ÈÐòÐòèê¨æÐæèõéä åìêÐôéêô¨ì, Íúªìèäª íïéëéá åìêÐÊôéêô¨ì îëèòëèäêèæëÐ.
 • ¬åÐê¨á åèìÐïùÐ âçúªæóª òæù Êé÷æó¨ÙëÐ ê©úªìçÐçìèê ëæÐæóª íéìåÐÊôÕëÐ îôêéäéá±ëÐ ¬È¨éô±ëÐ, íïéëêÐ êäêÐéê±ëÐô¨ì íê¨æëèæîô íÄçô¨êÐÊ ôÕæ¨÷èèÐæóª.
 • æ÷еæÐæèææÐ æúôä¨äª ê¨ÕæòÐ âòáéù±ëÐ âçè×êÐÊæÐ âæèúªïÕæÐæ îôúªÌëÐ öäª÷ âæèÌéë øȨá îôúªÌëÐ.
 • Íúª öçÐçï îôúªÌëèäèÙëÐ ê¨è¨áùèëÐ, öôÐôó² ëéäô¨æéó îôúªÌëèäèÙëÐ ëúæÐæùèëÐ, öäªæ¨äª÷ Ëé÷îá, ô¨çòÐòèõëÐ öäªÄëÐ ç¨óªéóæéóçÐ âç÷Ðâ÷ÌæÐæ¨äª÷Ê.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

ê¨ÕëúëÐ

 • ëúëæÐæóª, ãá¨èÐ åúªçèÐæóª øÕôÕæÐâæèÕôèÐ çÈÆëÐ Ëé÷éáçÐîçèùÐ åìåÐÊâæèóªó îôúªÌëÐ. öê¨ÙëÐ êèäª æúôäª öäª÷ ÍúôêÐéê ëúëæäª âæèóªóæÐÔìèÊ. ëúëæÓëÐ êèäª æúôÄæÐÆ íïéëçÐ âçèÕóª - íÌçзÊôê÷ÐÆ öäªî÷ ôåÐêôóª öäª÷ öúªúë¨ùÐùèÊ çÈæ îôúªÌëÐ.
 • ëúëæÐæóª òåÐêê¨ ã÷ÐçêÐê¨ âòáÐôê¨ùÐ íôòõçÐçìÐÌô¨ìæÐ ÔìèÊ. ê¨ÕëúëÐ åìåÐÊ Æé÷åÐêÊ ßäª× ÍúªÌæÓæÐÆçÐ ç¨äªäèôÊ ÆÈåÐéê âç×ôêèá¨äª ë¨æ åùÐùêèÆëÐ.
 • øÕôÄéìá ôèÈÐæÐéææÐÆ øÕôèÐ ¬äª÷¨áéëáèêôèÐ öäª÷ å¨éùá¨ùÐ æèêùÐ âæèóªôÊêèäª ãáèÐåÐê æèêùèÆëÐ.
 • àáëè¨áèéêêÐ ê¨ÕëúëÐ öäªçÊ í÷¨² ÍõèáÐòÐò¨á¨äª æèõúëèáÐ Ö÷ÐçìÐìÊ.
 • ê¨ÕëúëÐ öäªçÊ ëúëæÐæéó ëìÐÌëÐ âçè×êÐêêùÐù. åèìÐïäª Ëäªîä÷Ð÷êÐê¨ÙëÐ âêèìèе âæèúªïÕæÐæ¨÷Ê.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

¬éó¢èÐæóª

 • ôèù¨çèÐæÓæÐÆ âô×ëÐ ã÷ÐòèæËëÐ, Êú¨²ëÐ, ê¨áèæµêÐꨱëÐ ë èêÐê¨õëÐ ¬ÕåÐêèùÐ îçèêèÊ. åäªéë ê©éëéá í÷¨±ëÐ ÆúËëÐ, òèêÐê¨áëÐ íòèêÐê¨áëÐ í÷¨±ëÐ ÆúËëÐ, ÍáÐåÐÊ ØáÐåÐÊ çèèÐæÐÆëÐ êäªéë±ëÐ ¬ÕåÐêèùÐ êèäª ôèù¨çèÐæóª âçèÊô¨ùÐ çáäªçìæÐÔïáôèÐæóª ÍôèèÐæóª.
 • ôèù¨ççÐ çÕôëÐ, íçèáæõëèä çÕôëÐ, àùçêÐê¨ùÐ âåÕçеçÐ ç÷Ð÷¨æÐ âæèóªóæÐÔïá âçèÕéóçÐ îçèùÐ ë¨æçÐ çêÐê¨õëèáÐ æèçÐçè÷Ð÷çÐçìîôúªïá çÕôëÐ.
 • ç¨êÐêùèìÐì, ëê òëÐëåÐêëèä ßì åëÐç¨æÐéææóª íéäêÐéê±ëÐ øȨæÐæ ôèù¨çèÐæóª Ëéäá îôúªÌëÐ.
 • ôèù¨çèÐæóª àáëèæòÐ ò¨åÐê¨æÐÆëè× çÈæçÐçÌêÐÊôîêá¨ùÐéù, çÆêÐê÷¨éô ãçîáèæ¨æÐæòÐ òåÐêèÐçÐçëó¨æÐæçÐçÌôîê ¬ùÐéù í÷¨²æÐÆëÐ íÄçôêÐÊæÐÆëÐ òëÐçåÐêçÐçÌêÐê¨çÐ çÈæÐÆôîêá¨ùÐéù. ¬êÐêéæá å¨éùéë ëè÷èêôéõ, ôèù¨çèÐæóª àáëèæòÐ ò¨åÐê¨êÐÊçÐ çèèÐêÐÊ ÍõèáÐåÐÊ êè§Ðæîó øÕ Ëï²æÐÆ ôÕôÊ ËïáèêêèÆëÐ.
 • ¬éó¢èÐæóª ÆÈåÐéêæÓæÐòÐ òëëèäôèÐæóª. òë©çêÐê¨ùÐ ãóªóéêçÐ ç÷Ð×æ¨÷ôèÐæóª, ç¨äªô¨éóéô íÄçô¨êÐÊ í÷¨áèêôèÐæóª. æúªîúèìÐìëÐ ô¨ÇåÐêèùÐ ç÷Ð÷¨ ô¨ÌçôèÐæóª. öÇòÐò¨ öäªçÊ ö§Ðâæè§ÐÆæÐ æèúçÐçÌæ¨äª÷îêè, ÔìÐìëÐ Æ­æùëÐ öäªçéô ö§Ðâæ§ÐÆæÐ æèúçÐçÌæ¨äª÷äîôè íô÷Ðé÷âáùÐùèëÐ ç÷Ð×ôÊëÐ, íéô ëé÷åÐêèùÐ éæô¨ìÐÌô¨ÌôÊëèä ÆúËéìáôèÐæóª.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

íõò¨áùÐ

 • ç¨÷ô¨á¨ÙëÐ çúêÐê¨ÙëÐ ãáèв êèÈв ¬ùÐéùáèäèùÐ ÍÓôê¨ÙëÐ ÍóçÐçÌôê¨ÙëÐ ãáèв êèÈв ¬ùÐùèëùÐ îçèáÐô¨Ìîë öäª× íõòäª çáçÐçÌæ¨÷èäª.
 • åëÐ åèìÐÌæÐÆ ¬äª× öôÐô¨ê íõò¨áùÐ æ¨éìçÐçêèäèÙëÐ íê¨ùÐ òßæ òëêÐÊôËëÐ, òßæ ø÷Ð×éë±ëÐ ãúªìèæÐææÐÔïá êäªéë ¬ÕæÐæ îôúªÌëÐ.
 • çúëÐ ãóªóôÄëÐ çúëÐ ¬ùÐùèêôÄëÐ ãùæêÐê¨ùÐ ¬ÕæÐÆëÐôéõ ù¢ÐòëÐ, ç¨òÐéò Ëêùèäéôæóª øȨáîô øȨáèÊ.
 • ¬ù¢ÐòëÐ øȨá îôúªÌëèäèùÐ, êä¨ ãéìéëêÐ êèÐëëÐ íȨåÐÊ, øȨåÐÊ, âçèÊãéìéë å¨éù Ö÷ÐçìÐìèùÐêèäª Ëï±ëÐ. íê¨ùÐùèêçï ¬ù¢ÐòêÐéê øȨæÐæ îôúªÌëÐ öäª× îçàôÊ ëÄêèÐëëÐ îçàôîêáèÆëÐ.
 • òËêèáêÐ Êé÷æÐÆ çèÌçÌôÊêèäª ãúªéëáèä íõò¨áùÐ âêèúªìèÆëÐ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

âçèÊêÐâêèúªÌ

 • êäªäùë÷Ð÷ âçèÊêÐâêèúªÌ âòáÐçôèÐæóª - ç¨õê¨çùäª æÕêèÊ ãéÈæÐææÐ ÔïáôèÐæóª öúªú¨æÐéæ åèìÐïùÐ îëäªîëÙëÐ âçÕæîôúªÌëÐ. íôèÐæó¨äª ò©è¨á Æú§Ðæóª âçèÊëæÐæÓæÐÆ ôȨæèìÐïáèæ íéëá îôúªÌëÐ. ëä¨êäèæçÐ ç¨÷åÐêôèÐ âçèÊôèÈÐô¨ùÐ öçÐçï åìåÐÊâæèúªú îôúªÌâëäªçê÷ÐÆ íôèÐæó¨äª ôèÈÐæÐéæîá öÌêÐÊæÐæèìÐìèæ ¬ÕæÐÆëÐ.
 • ç¨÷çÐçÊëÐ òèôÊëÐ ¬á÷Ðéæ, ÍäèùÐ ëæÐæóª çèõèìÐÌêÙæÐÆ ãæåÐêôéæá¨ùÐ ôèÈÐêùÐ îôúªÌëÐ. ëæÐæóª øÕôéõòÐ àëÐëè îçè÷Ð÷ëèìÐìèèÐæóª. åèëÐ ë÷Ð÷ ëæÐæÓëÐ îçè÷Ð×ëÐçïáèä ôéæá¨ùÐ æèè¨áëè÷Ð÷ îôúªÌëÐ.
 • àæîçèæêÐê¨äèùÐ ¬äªçëÐ æèúªçê¨ùÐ âçÕéë ¬ùÐéù. âêèúªÌ æèõúëèæ ¬äªçëÐ æèúªçîê ò¨÷åÐê ¬äªçëèÆëÐ. ôèÈв öäªçÊ ê§ÐæÓæÐÆ ëìÐÌëÐ öäª× æÕêæÐ ÔìèÊ. ëæÐæÓæÐæèæ²ëÐ âêèúªÌæÐæèæ²ëÐ åëÐ ôèÈв ¬ÕæÐæ îôúªÌëÐ öäª× æÕê îôúªÌëÐ.
 • øÕôäª êäªÄéìá âòèåÐêæÐ æèè¨áêÐéêçÐ âçèÕêÐê ëìÐïùÐêèäª ëèäêÐéê±ëÐ, æ²õôêÐéê±ëÐ æôä¨æÐæ îôúªÌëÐ. âçèÊåùëÐ, âçèÊêÐâêèúªÌ öäª× ôåÐÊô¨ìÐìèùÐ íéô ¬õúªéì±ëÐ çèèÐæÐææÐÔìèÊ.
 • ëä¨êäª ê¨ÕÌæ¨÷èäª, âçáÐ îçàæ¨äª÷èäª, çèÌçìèëùÐ ôá¨× ôóèÐæÐæçÐ çèèÐæÐæ¨÷èäª. ¬ôéä ëæÐæóª ¬æÈÐôê¨ùÐéù, òèê¨éá ô¨ìÐÌêÐ êóªÓôê¨ùÐéù, ÍäèùÐ òèê¨éáô¨ìÐÌêÐ êóªó¨ô¨ìçÐçÌæ¨÷èäª, æùÐáèúëÐ âòáÐêèùÐ, òèê¨éá ô¨ìÐÌêÐ êóªó¨ô¨ìçÐçÌæ¨÷èäª. ¬åÐê ëæÐæó¨äª øÇæÐæëÐ, åèúáëÐ öçÐçïçÐçìÐìÊ çèÕ§Ðæóª.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

çùÐÊé÷

 • ò¨ùèÐ òèë¨éáçÐ çèèÐêÐêèùÐ òèë¨ òæÐê¨ ØïçÐîçèôèîääª? ò¨ùèÐ îæèá¨ÙæÐÆ ôåÐêèùÐ îæèá¨ÙëÐ òè먱ëÐ ê©ìÐÌçÐìÐÌçÐ îçèôèîääª? ò¨ùèÐ òèë¨éáêÐ âêèìÐìèùÐ òèë¨ ¬÷åÐÊ îçèôèîääª? øîõ âçáÕëÐ ãÕôËëÐ ãóªó òèë¨æÐÆ ÃÕæÐÆ øÕ ô¨êëèáÐòÐ òæÐê¨æóª Ö÷ÐçìÐïÕçÐçèîääª?
 • æèò¨, ·è¨, çúªì訵õëÐ Ëêù¨á ÃèÐæó¨ùÐ ãóªó òèë¨æóª áèèÐ âêèìÐìèÙëÐ òèôê¨ùÐéù. í§ÐÆæÐ îæèá¨ÙæÐÆ îçèæ¨÷ôèÐæóª öùÐùèëÐ ê§Ðæîó îåè¨ùÐ òèë¨éáêÐ âêèìÐÌ êéùá¨ùÐ êúªú©èÐô¨ìÐÌ ëùèÐ îçèìÐÌæÐ ÆëÐç¨Ìæ¨÷èèÐæóª. íîê âçáÕóªó òèë¨ åëÊ êë¨ÈÐåèìÐïùÐ ëìÐÌëÐ åèëÐ âêèìÐìèùÐ âòêÐÊçÐ îçèáÐô¨Ìæ¨÷îêè, Öäª? ¬çÐçï òèë¨æó¨äª òæÐꨱëÐ ãá¨ÕëÐ îæèá¨ùÐæó¨äª îáèæÐæ¨áéê±ëÐ ÃÕæÐÆ øÕ ô¨êëèáÐ ¬ÕçÐçèîääª?
 • öôäª øÕôäª æìäª ôè§ÐæèëùÐ ôõ²æÐîæ÷Ð÷ ëé÷á¨ùÐ âòù² âòáÐÊ ôÕæ¨÷èîä íôäªêèäª ç¨õµ Íôèäª.
 • åùÐù ÆÌëÐçëÐ öäçÐçÌôÊ ôõ²æÐÆ ë¨¢Ðò¨òÐ âò² âòáÐáèëùÐ ¬ÕçÐçêèÆëÐ. êëÊ ôèÈÐæÐéææÐÆòÐ âòùéô ôõ²æÐÆ ãóªçìÐîì íéëêÐÊæÐ âæèóªó îôúªÌëÐ. ¬çÐçïçÐçìÐì ÆÌëÐçåÐêèäª æúªú¨áëèä ÆÌëÐçëÐ.
 • òèê¨ øȨçеæÐÆ ¬äªé÷á íõò¨áùÐ òìÐìëÐ ¬ìåÐêõô¨ùÐéù. íéê, íïçÐçéì ãè¨éëæÐÆ ô¨îõèêëÐ öäªæ¨÷Ê. íîêîçèùÐêèäª ôÆçеôèè¨ ô¨æ¨êçÐ îçòÐàëÐ îçòèîê íÊ ôÆçеêÐ ÊîôòëÐ öäªæ¨÷Ê. òèê¨ ¬ÕçÐçÊ êô÷ùÐùôèëÐ. òèê¨çÐçï ãè¨éë îæìÐìèùÐ ëìÐÌëÐ êô× öäª÷èùÐ ¬éêô¨ìçÐ ç¨êÐêùèìÐìëÐ îô× ¬ÕæÐæ Ëï±ëè?
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

ëùèÐæóª

 • òËêèá ôèÈÐæÐéæá¨ùÐ øÇæÐæîë çæÐê¨éáô¨ì ¬äª÷¨áéëáèÊ. øÇæÐæëÐ öäªçÊ, âòèùÐÙæ¨äª÷çïîá åìçÐçÊëÐ åìåÐêçïîá âòùÐÙôÊëèÆëÐ.
 • çæÐê¨ öäªçÊ êä¨òÐ âòèêÐÊ, øÇæÐæëÐ öäªçÊ âçèÊòÐâòèêÐÊ. çæÐê¨ ¬ùÐùèô¨ìÐìèùÐ, ¬ÈçÐç¨ùÐéù øÇæÐæëÐ ¬ùÐùèô¨ìÐìèùÐ öùÐùèîë çèÈÐ.
 • âêèȨùèó¨-Ëêùèó¨êÐêäªéë Ëé÷îá ¬ÕæÐææÐ ÔìèÊ. îôéù âòáÐçôèÐæóª ç§Ðæèó¨áèæ íùÐùèëùÐ Ôù¨æÐæèõèÐæóèæ ¬ÕçÐçÊ íïéëêÐêäëÐ.
 • åèÌ, âëèȨ, æì²óª, ëêëÐ, òèê¨ öäª× öåÐêç÷Ð×ë¨äª÷¨, ëèÄìçÐ ç÷Ð×ìäª í÷¨éôæÐ âæèúªÌ ê§ÐÆêéìá¨äª÷¨ ò¨åÐê¨êÐÊòÐ âòáùеè¨ôîê çÆêÐê÷¨ôèóèÐ æìéë±ëÐ, âçè×çеëèÆëÐ.
 • ê©úªìèéë öäªçîê òèê¨ æèõúëèæ Ö÷ÐçìÐìîê êô¨õ, íê÷ÐÆ îô× æèõúîë Íêèõîë ¬ùÐéù. òèê¨éá éôêÐÊæÐâæèúªÌ ê©úªìèéë øȨá îôúªÌëÐ öäªçÊ ò¨÷¨ÊëÐ í÷¨²éìéëáèæèÊ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

åèäª ëä¨êîä!

 • åèäª òèêèõúëèäôäª, öäª ëäêÐê¨ùÐ çìÐìéê öÌêÐÊòÐ âòè ùÐù¨á¨ÕæÐæ¨î÷äª. ¬Êêèäª ã×ê¨ ¬éê 婧Ðæóª åëÐç¨êÐêèäª ÍæîôúªÌëÐ öäª× âòèùÐùô¨ùÐéù, Ö÷ÐææÐÔïá æÕêÐÊæÐæéó ã§Ðæóª í÷¨éôæÐ âæèúªÌ åäªÆ ÍáÐåÐÊ Ö÷Ð×æÐâæèóªÓ§Ðæóª, ë÷Ð÷éêêÐ êóªó¨ô¨Ì§Ðæóª
 • öåÐêæÐ æèõúêÐéêæÐ âæèúªÌëÐ ëä¨êêÐ êäªéëæÐÆ ë©÷¨á öåÐêæÐ ÆúêÐéê±ëÐ öäªë©Ê àëêÐê¨ ô¨ìèê©èÐæóª. åèäª âêáÐôêÐêäªéë âçèÕåÐê¨áôäèææÐ æÕêçÐçìÐÌô¨ìÐìèùÐ ëæÐæóª öäª ôèèÐêÐéêæéó ÍõèáÐåÐÊ çèèÐæÐæëèìÐìèèÐæóª.
 • "åèäª âòèùÐÙôéê 婧Ðæóª åëе§Ðæóª, åèäª âòèùÐÙôÊ îôêôèæÐÆ, åëÐçèô¨ìÐìèùÐ åõæëÐ ôÕëÐ åèêÐê¨æèÐæóª Íæ¨ô¨Ìô©èÐæóª" öäª× îôêëÐ, òèêÐê¨õëÐ, µõèúëÐ Ô×ôÊîçèùæÐ Ô÷¨, åèäª ã§Ðæéó íìæÐÆËé÷æÐÆ ÍóèæÐæô¨ùÐéù, åèäª âòèùÐÙôÊ ã§ÐæÓéìá í÷¨², ÍõèáÐòÐò¨, ãêÐê¨ íÄçôëÐ ¬éôæÓæÐÆ øêÐÊôõèô¨ìÐìèùÐ êóªó¨ô¨Ì§Ðæóª
 • øÕôÄéìá öåÐê æÕêÐéê±ëÐ ë×çÐçê÷ÐÆ áèÕæÐÆëÐ ãè¨éë ãúªÌ. ÍäèùÐ, íêéä âôó¨á¨ìæÐÔìèÊ öäªçê÷ÐÆ öôÕæÐÆëÐ ãè¨éë æ¨éìáèÊ.
 • êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

ËæÐæ¨á êéùçеæÐÆ ê¨ÕëеêùÐ

Copyright © 1997  -  The Periyar Self Respect Propaganda Institution

A Short biography
of Periyar
The Revolutionary
Sayings of Periyar

Your suggestions and criticismsare greatly appreciated. Please mail to:

Prakash.Arumugam@med.uni-giessen.de